Thiết bị

Thứ hai 08/02/2016 03:50

Máy thành hình – Máy đúc thổi, máy ép phun v.v...

Máy dùng trong sản xuất – Máy in lụa – In tem – Máy in chuyển đổi – Máy in nhãn – Máy in màng co.

Máy kiểm tra tự động – Máy kiểm tra in tự động tại chuyền – Máy kiểm tra tự động thành hình tại chuyền.

TOP